Blaogin'i ulrich

Hifampizarako Amintsika an'ireo zavatra rehetra mandalo ny saina,ny vatana, ny fo. Tsy voatery ny fiainako manokana anefa no hifampizarako Amintsika eto fa eo koa ny mety ho hetaheta sy faniriana. Eo koa ny mety fifampizarana fohifohy lavalava ho antsika.
Blaogy noforoniko Manokana ity hiresahiko sy ifampizarako ny manta sy ny masaka.
√úlrich Andrian

Toe-tsain'ny Malagasy sy ny Fivoarana ankehitriny
2018/08/04,18:49

Ny Malagasy ankehitriny dia maniry ny hivoatra, maniry ny ho tafita eo amin'ny fiainana, maniry ny hanam-bola aman-karena hanaovana izao sy izao... nefa toa lasa nofinofy fotsiny izany satria mbola miandry ny hafa hanova antsika isika.
   Manana nofinofy ny hiova ny Malagasy ankehitriny, manantena fiovana ny tsirairay eo anivon'ity firenentsika ity nefa dia toa lasa nofinofy sy sarimihetsika fotsiny izany ankehitriny. Raha jerena sy dinihina tokoa mantsy ny fiainantsika Malagasy dia toa karazan'olona miandry olon-kafa hanova ny fiainany fotsiny, miandry olon-kafa hanova ny ho aviny... tsy iza izany fa izay filoham-pirenena mifandimby eo. Efa ho avy izao ny fifidianana, ka samy manao izay azony atao ny Kandidat rehetra mba hahalanian'ny vahoaka azy hofidiana amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasany sy ny vinavinam-pitondrany rehefa eo amin'ny fitondrana izy. Ny hany olana misy anefa vao tafiditra eo amin'ny fitondrana ny Filoham-pirenena iray dia efa misy sahady ny mpialona sy ny mpanohitra Azy ary ny asan'ireo dia tsy inona tsy akory fa mitady sahady izay hanalana azy eo. Hany ka izay mahazo seza eo lasa sahirana anaovan'ny sasany azy ka sady takon'ny tsikera ny asa vitany ka toy ny tsy nanao n'inon'inona ihany izy noho ny niala teo. Toy izany foana ny politikan-tsika gasy tsy mba mahita ny lafiny tsara mihintsy fa raha vao misy zavatra tsy mety kely dia efa any ny saina dia iny no tehirizina sy averin'ny vava foana.  Tsy ny amin'ny politika ihany anefa no itrangan'izany zavatra izany fa na amin'ny fiainana andavanandro aza dia misy ny karazan'olona tsy mahay afa-tsy ny mitsikera ny vitan'ny sasany. Ny manao "Ory hava-manana" moa efa tsy lazaina intsony, satria ny toe-tsaintsika Malagasy ankehitriny dia tena feno fanararaotana sy fahakamoana tanteraka. Ny antony mahatonga ahy hilaza izany dia satria betsaka no miteny hoe: " Mila fiovana mihintsy ity fiainantsika ity" nefa aiza izay mba fiovana eo ? Toa fahasorenana aza no tena mameno ny fiainan'ny Gasy, Fahasorenana amin'ny zavatra tsy hampiova azy akory. Izany marina ve no antsoina hoe fiovana? Izany marina ve izany antsoina hoe Miova?  Raisiko ohatra mazava eto ny fiainan'ireo olona mihanoka fiovana sy fivoarana marina teo amin'ny fiainany ka nahatafita azy sy nampiova ny toetrany eo amin'ireo Malagasy mody miova nefa ny omaly ihany no androany.  " Anisan'ny mahantra indrindra tao Vohitsara Rasambatra. Toy ny anara-maneso azy ihany izany satria azo lazaina ho farahidiny eo amin'ny tanana Izy (...). Zary sarotra iaraha-monina izy noho ny vesatry ny fahantrana mianjady Aminy. Indray andro raha ilay niasa tao amin'ny Zaridainany iny izy  dia injao reny misy zavatra mafy manako toy ny vy voatomboky ny angadiny. Taitra izy ary somary nijanona kely vao nanohy nangady fanindroany. Akory ny hagagany fa boaty kely tsara tarehy no nilevina tao amin'ny sahany. Hafaliany tsy omby tratra ny Azy raha vao nosokafany ilay boat fa volamena avokoa no tao anatiny. Nibitaka, nitsinjaka nandihy toy ny zaza nomen-kilalao Rasambatra fa avotra tao anatin'ny fahantrana (...)  tapaka ny heviny fa halevina amin'ny toerana mangina tsy misy mahalala afa-tsy izy irery ny harenany... nanomboka hatreo anefa dia niova tanteraka ny fiainany... Nanjary falifaly lalandava izy, lasa sariaka tanteraka amin'ny olona rehetra teo an-tanàna. Hany ka na ny manam-boninahitra teo an-toerana aza dia niantso azy hanao zavatra tany amin'izy ireo sy nanome valin-kasasarana tsara ho azy... Tsy voatery nivarotra kely tamin'ilay volamena akory Rasambatra fa ny vola azony vokatry ny fiovany fotsiny dia ampy nahatafita ny fianakaviany.... Tonga ny fotoana hodiany any amin'ny razany ka alohan'ny nialany aina anefa dia namory ny zanany rehetra izy ary nambarany tamin'izu ireo ny didy miafina sy ny tsiambaratelony. Ny ampitson'ny fandevenana dia nohadian'izy ireo ny toerana voatondro. Indrisy!!! Angamba aza ny andron'ny nametrahany azy tao dia efa nisy nangalatra ilay boaty kely feno volamena... Tao an-tsainy ihany anefa no nisy ny volamena fa tsy teo am-pelatanany. " Maurice RARISON, Bitsiky ny fiovana, tak 47,48,49 

Ny fiovana dia mianga avy amin'ny saina maniry marina ny  hiova, hivoatra. Toy ity tantara iray ity dia Rasambatra mihintsy no nanana toen-tsaina mafy sy mahery noentiny niatrika ny sedram-piainany irery ka nahatafita Azy... Toy ny hamafin'ny herin-tsaina ihany ilay " Boaty nisy volamena" hitany. Toy izany no antsoiko hoe fiovana fa tsy fampanatenana tsy misy fanatanterahina fotsiny ihany...Ny Malagasy ankehitriny dia tokony hanana toe-tsaina hampivoatra fa tsy hanana toe-tsaina hindrana sy hamotika ny hafa foana. (mbola hitohy)

 

 

Najanoko ny fanaovana Facebook
2018/05/31,21:01

 Nandritran'izay fotoana maharitra kely izay dia nanao karazana "challenge" aho hoe maninona moa izany raha hajanona kely ny fanaovana Facebook mandritran'ny fotoana maharitra fa ovaina zavatra hafa?.
  Ity no lahatsoratro voalohany eto amin'ity blaogy ity, entiko hifampizarana zavatra maro Amintsika ary entiko ihany koa hiresahana sy hifandray Amintsika ihany koa. Najanoko ny fampiasana ny tambazotra "Facebook" izay no lohahevitra horesahiko androany sady voalohany eto amin'ity blaogy ity. Nanana fikasana manokana aho ny hanajanona ny fampiasana ity tambazotran-tsosialy iray ity mandritran'ny fotoana maharitra satria araky ny fisian'izy ity dia tena manimba ny fiainan'ny olona manodidina mihintsy sady tsy afahana mampivoatra ny olona sasany fa vao maika aza manambany azy sy maha-tery fisainana azy. Voalaza matetika ankehitriny fa ny tanora lasa mivoana tanteraka amin'ny tontolon'ny fivoarana sy fisian'ny teknolojia avo lenta hany ka raha vao tafiditra ao dia tsy ho tafiala intsony. Anisan'izany izaho izay vao 17 taona monja ary tena tafiditra tanteraka ao amin'ny tontolon'ny finday avo lenta sy ny tambazotran-tsosialy ifaneraserana. Ny facebook araky ny fantatry ny maro no tambazotran-tserasera ifandraisan'ny ankamaroan'ny olona ankehitriny, indrindra fa eto Madagasikara manokana, ary efa ho isan-tsegondra mihintsy ny faniriana mivaivay ho an'ny olona iray efa mpanao azy io raha ohatra ka te hanao.  Amin'ny mpandinika sasany dia sarotra amin'ny tanora ankehitriny ny miala amin'io ary efa noporofoiny tamin'ny alalan'ny sarimihetsika iray izay namparitaka tamin'ny tambazotra rehetra fa mila ajanona ny Facebook noho ny olona tsy mahalala intsony ny tena antony nanasiana ny tambazotra, fa lasa mirona be loatra any, ka lasa tsy mahafantatra ny tontolony intsony izy. Ka  rehefa nojerena sy nodinihina tsara ny fihetsiky ny olona vao nahita an'io sarimihetsika izay nataon'i Zuckeberg io dia betsaka ny olona mbola tsy te hiala na handao an'io.Raha Amiko manokana, marina fa tena sarotra ihany ny miala anatin'io tambazotra io nefa azon'ireo olona atao tsara izany raha ohatra ka izy tena vonona tsara hanao izany toy izaho, izay efa vonona tanteraka ny hiala anaty Facebook, hanala ny "compte facebook" ao amin'ny "base de donnée"any nefa rehefa nandinika aho dia otrany tsy azoko atao ihany anefa ny miala ao noho izaho manana ny adressin'ireo namako mba afahako miresaka Aminy sy mifandray Aminy. Rehefa nataoko koa anefa ny fandinihina dia ataoko fa tsy handaniako volana " crédit" be loatra ny fisian'io noho izy io tambazotran-tsosialy sy serasera amin'ny internet ka tsy dia andaniana "méga" be loatra ka tsotsotra kokoa ny fitsitsina ny vola lany amin'io rehefa hiserasera amin'ny manodidina.  Marina fa raha ohatra ka ny olona iray izay efa zatra manao Facebook no asaina miala amin'io dia tena sarotra izany noho ilay izy efa zatra mampiasa an'io. Ka tsotra dia tsotra ny vahaolana na fepetra tokony horaisina raha ohatra ka te hiala na te handao an'ny Facebook ianao. Ankoatran'ny fisian'io tambazotra iray io, dia misy ihany koa ny zavatra hafa mbola azo atao tsara eo amin'ny fiainan'ny tsirairay isam-batan'olona ka raha ohatra ka te hiala amin'ny tambazotra anaty Facebook ianao dia ity no sosonk-hevitra harosoko ho anao: Mitadiava ianao zavatra hafa manavanana anao ankoatran'ny fanaovana Facebook;ezaho ahena andro aman'alina ny fampiasana io tambazotra io fa ovay an'ilay zavatra hafa manavanana anao ezaho hatrany ny manena ny fotoana ho an'io tambazotra io fa mamorona zavatra hafa mety hampiasa ny andronao rehetra aza mihaino an'ireo namanao mandrisika anao hiverina amin'io fa tratraro ny tanjonao ny amin'ny fialana azy iofarany manaova karazana fafana ahitanao hoe tahak'izao ny fotoana nanaovako Facebook, ka tokony hahenako isan'andro io fotoana io.
  Raha ny Amiko manokana aloha dia ilaina tena ilaina ny tsy fanaovana facebook farafaratsiny ao anatin'ny iray volana sy tapany mba ahitanao ny fiainanao ho tsara sy ho mendrika ho anao. Amiko ny fahaizana mandanjalanja ny fisian'io eo amin'ny fiainana no mety hitondra antsika rehetra ho an'ny amin'ny fanaboniana satria ny Facebook  dia anisan'ny olana iray tsy mampandroso ity Madagasikara ity.
  Ilaina ihany ny mahafantatra ny lafin-tsaran-javatra eo amin'ny fiainana saingy mbola hitako fa tena ilaina ihany koa ny mahafantatra ny mety ho voka-dratsin'ny fisian'io ka ilaina ny fandanjalanjana ny fampiasana azy io. Tsy midika akory ireo hoe tsy hiverina anaty Facebook aho fa mba nasiako ihany ny fotoana tsy tokony anaovako Facebook anatin'ny 3 volana iray. Ka efa nanomboka tamin'ity herinandro ity izany ary haharitra amam-bolana mihintsy.

 
Atolotry ny Blaogy.com sy Lifetype